Miasto Querétaro

Miasto Querétaro

Querétaro to miasto w ¶rodkowym Meksyku le¿±ce na wysoko¶ci 1865 metrów. Miasto liczy oko³o 850 tys. mieszkañców. W 1996 roku zabytkowe dzielnice miasta zosta³y wpisane na listê ¶wiatowego dziedzictwa UNESCO.

Zabytki Querétaro

Querétaro